Általános Facebook nyereményjáték szabályzat

Jelen feltételek szabályozzák az Ablakszerker Kft. (8000. Székesfehérvár, Amerikai fasor 11-13., továbbiakban „Szervező”) által kezelt Facebook GABO ablakok márkaoldalon - https://www.facebook.com/gabo.ablakok/ - keresztül kezelt és lebonyolított promóciókat, játékokat, illetve sorsolásokat.

1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1.1 A játékos a játékban való részvételével egyidejűleg és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a játékban részt kíván venni, jelen játékszabályzatot pedig teljes körűen megismerte, az ebben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, és ennek tényét írásban jelzi Szervezőnek, a Játékban nem vehet részt.

1.2 A Játékban részt vehet minden a magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltő természetes személy.

1.3 A Játékban nem vehetnek részt a szervező cég munkavállalói, a velük munkavégezésre irányuló jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 685. b) pontban meghatározott közeli hozzátartozóit, illetve a Játék lebonyolításában részt vevő egyes közreműködők és azok hozzátartozói.

2. JÁTÉKRA MEGHÍVÓ POSZTOK

2.1 A Szervező meghívja Facebook rajongóit „Nyereményjátékban” való részvételre a Facebook oldalon történő posztolással és annak reklámozásával. A poszt tartalmazza:

2.1.1. A nevezés határideje (dátum).

2.1.2. A nevezés menete

2.1.3. Az elérhető Nyeremények száma és típusa.

2.1.4. A Nyertes(ek) kiválasztásának menete.

2.2. Abban az esetben, ha konfliktus adódik ezen Feltételek és egy Játékra meghívó posztban rögzítettek között, a Játékra meghívó poszt feltételei az irányadóak.

3. RÉSZVÉTEL

3.1. A nevezésnek a játékra meghívó posztban megadott nevezési felhívás szerint kell történnie. A játékra meghívó posztban közölt eltérő instrukciók hiányában egy jelentkező csak egyszer vehet részt a játékban. Minden olyan nevezés, amely nem érkezik be a határidőig, vagy nem a nevezés menetével összhangban történik, nem jogosít fel a Játékban való részvételre.

3.2. A műszaki hibából adódó, be nem érkezett nevezések nem jogosítanak fel a részvételre. Automata rendszer (pl. robotok és hasonlók) többszöri nevezésre való használata tilos és érvénytelen.

4. NYERTES(EK) KIVÁLASZTÁSA

4.1. A Nyertes kiválasztása az összes érvényesen nevező közül kerül kisorsolásra, a megadott időpontban, illetve a határidő lejárta után 3 munkanapon belül.

4.2. Ha a nyereményeket a Játékra meghívó poszt alá kommentelő első [x] személy kapja, akkor a nyertes(ek) azok az első jogosult [x] személyek lesznek, akiknek a hozzászólása a Játékra meghívó poszt alatt feltűnik.

4.3. Ha a játékosokat arra kérjük, hogy válaszoljanak meg egy kérdést és a Nyeremény(ek) odaítélése az alapján történik, hogy melyik a legjobb vagy legkreatívabb válasz, a Nyertes(ek) kiválasztása egy általunk kijelölt zsűrivel történik. A zsűri döntése végleges és fellebbezésnek helye nincs.

4.4. A nyertesekkel a kapcsolatfelvétel direkt Facebook üzenettel történik. A nyeremények feladása vagy átadása előtt minden Nyertes köteles igazolni személyazonosságát. A Szervező fenntartja a jogot új nyertesek kiválasztására, ha az eredeti nyertes ésszerű erőfeszítéseket követően nem elérhető, vagy ha az eredeti nyertes nem igazolja kielégítő módon életkorát.

5. NYEREMÉNYEK

5.1. Eltérő rendelkezés hiányában minden Nyeremény a Határidőtől számított 28 napon belül kerül kiküldésre. A vonatkozó adók ettől eltérő nevezési feltétel hiányában a szervezőt terhelik.

5.2. A szervező fenntartja a jogot, hogy azonos vagy nagyobb értékű alternatív nyereményt biztosítson, ha a meghirdetettek valamilyen okból nem elérhetőek.

5.3. A nyeremény készpénzre nem váltható.

5.4. A nyeremény átvétele – ettől eltérő közlemény hiányában – a megállapodott helyen történik.

6. VEGYES RENDELKEZÉSEK

6.1. A felhasználók a játékban történő részvételükkel teljes körű felelősséget vállalnak, hogy az általuk küldött Üzenetben semmilyen módon nem sértik harmadik személyek jogait.

6.2. Játékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét. A Játékban való részvétel tétfizetéshez nem kötött, így a Játék nem minősül a hivatkozott törvény szerinti szerencsejátéknak, az sem engedélyhez, sem bejelentéshez nem kötött. A Szervező tevékenysége nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

6.3. A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Játék tisztaságáért, jelen Játékszabály szerinti lefolyásáért. Ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabály megszegésének gyanúja, vagy előre nem látott, elháríthatatlan külső ok (vis maior) merül fel, a Szervező, illetve megbízottja nem köteles helytállni azzal a személlyel szemben, aki a nyertest jogosulatlannak tartja a nyereményre, és nem köteles a Játékot megismételni, a nyertest kizárni. A Szervező ezen esetekben ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.

6.4. A Játékban való részvételre és nyereményre csak az a személy jogosult, aki helyesen adta meg a Szervező számára a Játékos azonosításához szükséges adatokat. A Játékos által megadott adatok pontatlanságáért/ hiányosságáért/ hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a személyes kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

6.5. A Játék használata során a Játékos tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Játék felhasználóinak esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre figyelemmel a Játék szünet- és hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Játékos a Játék alkalmazását kizárólag a saját kockázatára használja. A Szervezőt, illetve megbízottját a Játék alkalmazással összefüggésben adott információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Játék alkalmazás felhasználói által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli.

6.6. A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről közleményt küld a Játékos elérhetőségére. A Szervező a Játékszabályt a Facebook oldalán teszi közzé. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben megváltoztassa. A megváltoztatott Játékszabályt azonnal közzéteszi a Facebook oldalán, a korábbi játékszabályzattal azonos helyen és módon.

6.7. A Szervező a nyeremények tekintetében mennyiségi, minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

6.8. A Szervező a nyeremények megváltoztatásának jogát fenntartja.

6.9. Játékot visszaélésszerűen gyakorolja, illetéktelen előnyre tesz szert, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül nem veszi át, úgy a Játékos a Játékból kizárja magát, a nyertes a nyeremény átvételére nem jogosult.

6.10. A Játékszabályra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

7. ADATVÉDELEM

7.1. Játékosok az adatkezelés szabályait, illetve a Játékszabályt a Játékra történő jelentkezéssel elfogadják. A Játékosok a jelentkezéssel tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

7.1.1 Nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza

7.1.2 A megadott személyes adataikat a Szervező az adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerint kezelje;

7.1.3 A Játékosokról készült, a játékos főbb adatait, nyereményét bemutató jegyzőkönyvet a Szervező és/vagy megbízottja a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben, honlapján, Facebook oldalán minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja, illetve az Interneten közzétegye a személyhez fűződő jogok maradéktalan betartása mellett (nem kerülhet sor a játékos elérhetőségi adatainak közzétételére).

7.2. Feltétel nélküli hozzájárulását adja ahhoz, hogy Facebookon közzétett személyes adatát, jelen esetben Profiljának nevét, valós nevét, telefonszámát és postacímét, Lebonyolító a Játék lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Adatvédelmi törvény) rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

7.3. Feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Lebonyolító jelen Játék során a Játék lebonyolítása érdekében felhasználja, továbbá, hogy azokat ezen célból az általa megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa.

7.4. Az adatok feldolgozását a Szervező, és megbízásából eljáró Lebonyolító szigorúan bizalmasan, az Adatvédelmi törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartásával végzi.

7.5. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező és a Lebonyolító a személyes adatait a fentiek szerint kezelje, írásban bármikor indoklás nélkül kérheti adatai nyilvántartásból való törlését a Szervezőtől a info@ablakszerker.hu emailcímen. A tiltó nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai a Lebonyolító nyilvántartásából törlésre kerülnek. A Játékos a megadott Üzenet alkalmazásával kérheti adatai helyesbítését is. Amennyiben a Játékos adatai törlését a Játék időtartama alatt, illetve nyereményének átvétele előtt kéri, úgy a Játékos a Játékból kizárásra kerül, és a Játékos a nyeremény átvételére nem jogosult, helyébe tartaléknyertes lép.

Címünk

Sóstó Ipari Park, Amerikai fasor 11-13.
Székesfehérvár
H-8000

E-mail

Ajánlatkérését az ajanlat@ablakszerker.hu e-mail címen jelezheti.

Telefon

+36 22 507 522
+36 70 633 1853
+36 70 633 2726

Bemutatóterem

Hétfő - Csütörtök: 8:00 - 17:00
Péntek: 8:00 - 16:00
Szombat - Vasárnap: Zárva

Gabo Ablakok logo

Vállalkozásunk prémium műanyag nyílászárók gyártására és forgalmazására specializálódott.

Termékcsaládaink
Termékcsaládaink
@ 2000 - Ablakszerker Kft. All Rights Reserved